مرجع کامل شکلک های یاهو (همراه کد متنی)

2 دیدگاه
شکلک های چت یاهو – بخش اول
شکلککلید ترکیبیحالت
happy🙂لبخند
sad🙁ناراحت
winking😉چشمک
big grin😀پوزخند
batting eyelashes;;)مژه ناز
big hug>:D<آغوش بزرگ
confused:-/دپرس
love struck😡عاشق
blushing:">خجالت زده
tongue😛زبون در آوردن
kiss:-*بوسه
broken heart=((قلب شکسته
surprise:-Oسورپرایز
angryX(عصبانی
smug:>از خود راضی
coolB-)خونسرد
worried:-Sترسیده
whew!#:-Sبه خیر گذشت!
devil>:)شیطون
crying:((گریه
laughing:))قهقهه
شکلک های چت یاهو – بخش دوم
شکلککلید ترکیبیحالت
straight face😐ضد حال
raised eyebrows/:)چش غره
rolling on the floor=))روده بر شدن از خنده
angelO:-)فرشته
nerd:-Bدانشمند
talk to the hand=;خدافظی
call me:-cتماس بگیر
on the phone:)]در حال مکالمه
at wits' end~X(حرص خوردن
wave:-hبای بای 
time out:-tوقت داره تموم میشه
day dreaming8->خیال پردازی زیبا
sleepyI-)خواب
rolling eyes8-|چرخوندن چشم ها
loserL-)اجازه 
sick:-&حال به هم خوری
don't tell anyone:-$به هیچ کس نگو
no talking[-(عدم موافقت
clown:O)دلقک
silly8-}احمقانه
party<:-Pشادی
شکلک های چت یاهو – بخش سوم
شکلککلید ترکیبیحالت
yawn(:|خمیازه
drooling=P~سرازیر شدن آب دهان
thinking😕تفکر
d'oh#-oسردرد
applause=D>تشویق
nail biting:-SSجویدن ناخن
hypnotized@-)هیپنوتیزم
liar:^oکذاب
waiting:-wمنتظر
sigh:-<افسوس
phbbbbt>:Pزبون در آوردن عصبی
cowboy<):)گاو چرون
I don't want to seeX_Xنمی تونم ببینم
hurry up!:!!عجله کن!
rock on!m/راک – موفقیت
thumbs down:-qانگشت زیر
thumbs up:-bdانگشت بالا
it wasn't me^#(^این من نبودم
pirate:ar!pirate*
در همین رابطه :   گوگل گراویتی : سر به سر گوگل بگذارید !
دسته بندی : آيكونابزارهادنياي اينترنت

2 نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *